fbpx

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelser og behandlinger af dig som patient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig (sundhedsfaglige ydelser; Jordemoderkonsultation, zoneterapi, ultralydsscanning). Dette benævnes i det følgende som Gruppe 1.

I forbindelse med at du er kunde i vores klinik (ikke sundhedsfaglige ydelser: Massage, yoga, fødselsforberedelse) indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Dette benævnes i det følgende som Gruppe 2.

I forbindelse med at du er kunde i vores webshop, indsamler vi og behandler en række personoplysninger om dig. Dette benævnes i det følgende som Gruppe 3.
I denne privatlivspolitik beskrives hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jordemoderhuset indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger.
Navn, e-mailadresse, telefonnr. og adresse. Hvis du selv ønsker at uddybe dette, kan du skrive arbejdsforhold, samt medlemsgruppe af sygeforsikringen danmark i dine stamoplysninger, men dette er ikke nødvendigt. Dette gælder for gruppe 1, 2 og 3.
CPR nummer: Dette gælder udelukkende gruppe 1 og 2.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, scanningsvar mv.)
Dette gælder udelukkende for gruppe 1.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vores undersøgelse og behandling af dig
  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
  • Afregningsformål
  • At overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning i forhold til dokumentationspligt.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder


Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne kan være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig.

Kilder og vidergivelse af personoplysninger.
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller læge. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Ved indsamling af personoplysninger fra andre sundhedspersoner eller ved overgivelse af informationer om dig til andre sundhedspersoner, udfyldes specifik samtykkeerklæring, hvor du derved samtykker i at vi kan gøre dette.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Vores databehandlere er p.t.

Complimenta aps. (booking og journalsystem)
Fetal Medicine Foundation (FMF)
Natera (Panorama test)
Woocommerce (webshop)
Klaviyo (nyhedsbrev)

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.